Imák

Szent Mihály-ima :

 

Szent Mihály arkangyal,

védelmezz minket a küzdelemben;

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek vezére,

a sátánt és a többi gonosz szellemet,

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Amen.

 

 

Krisztus lelke, szentelj meg engem.

Krisztus teste, üdvözíts engem.

Krisztus vére, ihless meg engem.

Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.

Krisztus szenvedése, erősíts engem.

Édes Jézus, hallgass meg engem.

Szent sebeidbe rejts el engem.

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.

Halálom óráján hívj el engem

És juttass el magadhoz engem,

Hogy szentjeiddel dícsérjelek téged,

Mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 

 

 

Jézus Szent Nevének litániája

 

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

 

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

 

Jézus, az élő Isten Fia,

Jézus, az Atyának fényessége,

Jézus, az örök világosság fényessége,

Jézus, a dicsőség királya,

Jézus, az igazságosság napja,

Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia,

Szeretetre méltó,Jézus,

Csodálatos Jézus,

Jézus, erős Isten,

Jézus, a jövő élet Atyja,

Jézus, a nagy tanács Angyala,

Leghatalmasabb Jézus,

Legtürelmesebb Jézus,

Legengedelmesebb Jézus,

Szelíd és alázatosszivű, Jézus

Jézus, a szüzesség kedvelője

Jézus, szerető barátunk

Jézus, a béke Istene,

Jézus, az élet szerzője,

Jézus, az erények példaképe,

Jézus, a lelkek buzgó keresője,

Jézus, a mi Istenünk,

Jézus, a mi menedékünk,

Jézus, a szegények atyja,

Jézus, a hívek kincse,

Jézus, jó pásztor,

Jézus, igaz világosság,

Jézus, örök bölcsesség,

Jézus, végtelen jóság,

Jézus, utunk és életünk,

Jézus, az angyalok öröme,

Jézus, a pátriárkák királya

Jézus, az apostolok mestere,

Jézus, az evangélisták tanítója,

Jézus, a vértanúk erőssége,

Jézus, a hitvallók világossága,

Jézus, a szüzek tisztasága,

Jézus, minden szentek koronája,

 

Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk, Jézus!

Légy irgalmas, Hallgass meg minket Jézus!

Mmden gonoaztól, Ments meg minket Jézus!

Minden bűntől,

A te haragodtól,

Az ördög cselvetéseitől,

A tissztátalan lélektől,

Az örök haláltól,

Sugallataid elhanyagolásától,

Megtestesülésed titka által,

Születésed által,

Gyermekséged által,

Isteni életed által,

Fáradalmaid által,

Haláltusád és szenvedésed által,

Kereszted és elhagyatottságod által,

Ellankadásod által,

Halálod és temetésed által,

Föltámadásod által,

Mennybemeneteled által,

A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,

Örömeid által,

Dicsőséged által, Ments meg minket Jézus!

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelrnezz nekünk, Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket, Jézus!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk, Jézus!

Jézus, hallgass minket,

Jézus, hallgass minket!

Jézus, hallgass meg minket!

Jézus, hallgass meg minket!

 

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek". Add nekünk isteni szcreteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.

 

Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted áilhatatosságára tanítasz.

 

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé, a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét, a iövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által Amen.

 

 

 

Litánia Jézus Szentséges Szivéről

 

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

 

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

 

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív, Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden szív királya és központja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja.

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége. Irgalmazz nekünk!

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

 

Szelid és alázatos szivű Jézus!

Alakítsd szivünket a te szent Szived szerint!

 

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnificat

 

Magasztalja lelkem az Urat, *

és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta aláztos szolgálóleányát: *

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.

Mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas, *

ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon *

akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával, *

a kevélykedőket széjjelszórta.

Hatalmasokat elűzött trónjukról *

kicsinyeket pedig felmagasztalt.

Az éhezőket minden jóval betölti *

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt *

megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak hajdan megigért *

Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

 

A hívő, aki buzgó lélekkel elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.

 

 

 

 

 

Mária, kegyelem Anyja

 

Mária, Kegyelem Anyja,

Irgalmasság Anyja,

Az ellenségtől oltalmazz

És halálom óráján végy fel engem.

Részleges búcsúval jár.

 

 

 

 

 

 

Mindenható és irgalmas Isten

 

Mindenható és irgalmas Isten, aki a különböző népeket Fiad által egy néppé akartad egyesíteni, add kegyesen, hogy azok, akik keresztény névvel dicsekszenek, minden megosztást félretéve, egyek legyenek igazságban és szeretetben, és minden ember az igaz hit fényétől megvilágosítva, az egy Egyházba testvéri közösségben összejöjjön. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Részleges búcsúval jár.

 

 

 

 

 

 

 

Mindenható Úristen

 

Mindenható Úristen, aki a mai nap kezdetéhez eljuttattál minket: erősíts ma bennünket, hogy ezen a napon ne vétkezzünk, hanem mindig a Te igazságod megtevésére irányuljanak szavaink, igazodjanak gondolataink és cselekedeteink. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

 

Részleges búcsúval jár.

 

 

 

Ó alkotó Lélek

 

Ó alkotó Lélek, jövel

És szívünk, lelkünk töltsed el.

Te alkotád a szíveket,

Hozd nékik bő kegyelmedet.

 

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,

Kit ád nékünk az Alkotó,

Te élő forrás, égi láng,

Szent kenet égből, szállj le ránk.

 

Te hét ajándok kútfeje,

Atyánk hatalmas jobb keze,

Az Ur erős igérete,

Sugalmas ajkak ihlete.

 

Gyújtsd meg szemünkben fényedet,

És szállj szivünkbe szeretet!

Ha testünk gyarló, s lankadunk,

Légy mindig éber gyámolunk.

 

Űzd messze tőlünk ellenünk,

Szent békességed add nekünk,

Te járj, Vezér, utunk előtt,

Veszélytől védjen szent erőd.

 

Add, ismerjük meg az Atyát

Teáltalad és egy Fiát,

És kettejüknek lelke, Te,

Örökre légy lelkünk hite.

 

Az Istent áldjuk: jó Atyát,

S ki felkelt sírból, szent Fiát,

S a Lelket, szivünk vigaszát,

Most és örök időkön át. Amen.

 

Az a hivő, aki ezt a himnuszt buzgó lélekkel elimádkozza, részleges búcsút nyerhet. Teljes búcsúban részesülhetnek az év első napján és pünkösd ünnepén azok, akik nyilvánosan imádkozzák.

 

 

 

Oltalmad alá futunk

 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor, dicsőséges és áldott Szűz.

 

 

 

 

 

 

 

Imádkozzunk szüntelenül!

 

Made with Namu6